Preduzeće OILTECH d.o.o. je integrisao sva svoja višedecenijska iskustva sa područja naftne i gasne industrije. Ta iskustva je na području rada dalje razvijala u interesu obezbeđenja očekivanog tehnološkog nivoa. Za specijalne potrebe pojedinih radnih područja je bilo potrebno posebno školovanje humane stručne radne snage te konstantno razvijanje izvođačke tehnologije za potrebe kompleksnih EPC usluga, koje se nude na sledećem području:

 • Površinkska tehnologija na području proizvodnje nafte i zemnog gasa
 • Objekti za obradu i preradu kondenzata zemnog gasa i ugljikovodenika
 • Sistem za rukovanje nafte i slojne vode , dovod vode pod pritiskom, likvidisanje CO2
 • Tehnologije pomoćnog pogona za naftnu i gasnu tehnologiju davača.
 • Objekti za punjenje i otklanjanje ugljikovodenika na železnici i na cestama
 • Proizvodni vodovi na polju, rezervoari i ciljni vodovi
 • Sistemi za prenos i transport nafte i zemnog gasa, dalekovodi, mreže za distribuciju, (pumpne stanice, kompresorske stanice, merne i regulacione stanice)
 • Podzemni rezervoar zemnog gasa (kompresorske i gasne tehnologije)
 • Objekti za proizvodnju enegrije (sistemi na bazi inertesa, biogasa i otpadne toplotne energije)
 • Rezervoari, prostori za skladištenje i sistemi za posluživanje tehnologije
 • Tehnološki objekti sa područja petrohemije i hemijske industrije
 • Sistemi tehnologija prerađivačke industrije
 • Energetska tehnologija
 • Objekti za zaštitu okoline

Ciljevi i planovi naših poslovnih partnera su posebno važni za nas, zbog toga se zalažemo da potrebe naših partnera izvršavamo brzo i efikasno, sa najsavremenijim tehnološkim rešenjima u interesu financijske i vremenske uštede.