Naziv projekta

Mesto izrade

Vreme izrade

(godina)

Naručilac

Izrada, uključivanje i puštanje u rad CH-bušotine oznake Déva-3

Mađarska

2008

Magyar Horizont Energia Kft.

Proizvodnja trofaznih kliznih separatorskih jedinica za prirodni gas

Mađarska

2008

Petro Hungária Kft

Puštanje u rad bušotine za prirodni gas oznake HHE Déva-3/B, uključivanje u rad bušotine oznake HHE Déva-1

Mađarska

2008

Magyar Horizont Energia Kft.

Strateško podzemno skladište Szőreg-1, Pogon za pripremu gasa - proizvodnja jedinica regeneratora na glikol,

Szőreg, Mađarska

2008

Global Process Systems Ltd. Dubai

Strateško podzemno skladište Szőreg-1, Pogon za pripremu gasa – Prihvatni separatori, proizvodnja glikol rezervoara za degaziranje

Szőreg, Mađarska

2008

Global Process Systems Ltd. Dubai,

Proizvodnja razmenjivača toplote pod visokim radnim pritiskom

Mađarska

2008

DKG-EAST Zrt 

Proizvodnja razmenjivača toplote za gas i vodu tipa H-410 - Algyői Gáztechnológia

Algyő, Mađarska

2008

MOL Nyrt

Pogon za gas Barcs-Ny pogon za gas – izrada opreme za sprečavanje štete u rezervoarskim prostorima

Mađarska

2008

MOL Nyrt

Strateško podzemno skladište Szőreg-1, Pogon za pripremu gasa – Proizvodnja boca za tečni naftni gas

Algyő, Mađarska

2008

Global Process Systems Ltd.

Izvođenje mašinskih radova na stanici za punjenje boca sa CO2 pored drumova

Répcelak, Mađarska

2008

Linde Gáz Zrt

MOL Nyrt Zalai Finomító (rafinerija) proizvodnja snopova cevi razmenjivača toplote

Zalaegerszeg, Mađarska

2008

MOL Nyrt

Körösújfalu, Okány, Zsadány puštanje u rad gasnih polja, uključivanje u rad bušotine Zsadány-É-1, proizvodnja uređaja za sušenje gasa

Mađarska

2008

Útvasút-Szeged Kft

Rekonstrukcija rezervoarskih prostora Budafa BT-3, mašinski radovi

Mađarska

2008

MOL Nyrt

Körösújfalu, Okány, Zsadány puštanje u rad gasnih polja, proizvodnja uređaja za sušenje glikolom i rezervoara za metanol

Mađarska

2008

Petrolteam Kft

Ferencszállás DSD - Promena gornjeg tela separatora za prirodni gas

Mađarska

2008

MOL Nyrt

Babócsa, ugradnja ventila za regulaciju na ulaznim cevima

Babócsa, Mađarska

2008

MOL Nyrt

Szőreg-1 Strateško podzemno skladište, Pogon za pripremu gasa – separatori odvajači tečnosti

Algyő, Mađarska

2008

MOL Nyrt

Gasni pogon Algyő – tehnologija za podizanje pritiska, CC2 III. stepen, proizvodnja ciklonskog separatora

Algyő, Mađarska

2008

MOL Nyrt

Gasni pogon Algyő - tehnologija za podizanje pritiska, CC2-MC2 I. stepena, proizvodnja ciklonskog separatora oznake S-407

Algyő, Mađarska

2008

MOL Nyrt

Puštanje u rad bušotine za prirodni gas oznake Endrőd-1

Mađarska

2008

Magyar Horizont Energia Kft.

Szőreg-1 Strateško podzemno skladište, Pogon za pripremu gasa – Tehnološki radovi

Algyő, Mađarska

2009

OTF Fővállalkozó Zrt.

Dunai Kőolaj Finomító (rafinerija)HCK/DF Proširenje kapaciteta pogona za destilaciju, proizvodnja razmenjivača sa pakurom

Százhalombatta, Mađarska

2009

OTF Fővállalkozó Zrt.

Gasno polje Bajánsenye-Őriszentpéter, tehnološki radovi na povišenju pritiska vađenog gasa

Mađarska

2009

Pannon Petróleum Kft

Montaža sabirne stanice - Déva-2 CH i cevi bušotine Gyoma-2, građevinski i mašinski radovi na sabirnoj stanici Déva-2

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

Proizvodnja kliznih uređaja za sabirnu stanicu - Déva-2

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

Radovi na izvođenju spojnog gasovoda između proizvodne bušotine Endrőd-1 i pumpe na bušotini - Gyoma-2

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

Hajdúnánás Pogon za pripremu gasa – Tehnološki mašinski radovi, proizvodnja specijalnih uređaja

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

Radovi na izvođenju spojnog gasovoda između blok stanice u Tiszavasváru i Pogon za gas u Hajdúnánásu

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

II. faza građevinskih i mašinskih radova na sabirnoj stanici - Déva-2 CH

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

Hosszúpályi-Dél, projekat povišenja pritiska, stanica za regulaciju gasa

Hosszúpályi, Mađarska

2009

MOL Nyrt 

Stanica za regulaciju gasa Csombárd, ugradnja izmenjivača toplote tipa gas-gas oznake E-200

Csombárd, Mađarska

2009

MOL Nyrt 

Puštanje u rad bušotine za prirodni gas oznake Túrkeve-D-1

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

Puštanje u rad bušotine za prirodni gas oznake Hajdúnánás-2

Mađarska

2009

HHE North Kft.

Hosszúpályi-Dél projekat povišenja pritiska, stanica za regulaciju gasa, proizvodnja rezervoara za kondenzate

Hosszúpályi, Mađarska

2009

MOL Nyrt

Túrkeve-D-1 i Görbeháza-1, Stanica za regulaciju gasa, proizvodnja tehnoloških uređaja

Mađarska

2009

Magyar Horizont Energia Kft.

Probna proizvodnja na bušotinama prirodnog gasa oznake Pen-101, -105, izgradnja trase i građevinskih objekata, proba pritiska, katodna zaštita, rekultivacija

Mađarska

2010

Petro Hungária Kft

Puštanje u rad bušotine za prirodni gas oznake Tét-3  

Mađarska

2010

TÉT-3 GÁZKÚT Termelő és Kereskedelmi Kft.

Instalacija rezervoara za kondenzate u pogonu za pripremu gasa u Hajdúnánásu

 

2010

HHE North Kft.

Puštanje u rad gasnog polja Vízvár-Észak

Mađarska

2010

MOL Nyrt

Üllés, pogon za gas – transport alkalnog desumporizatora

Üllés, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Babócsa, tehnološka obnova pogona za pripremu gasa

Babócsa, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Projekat otkrivanja naftnog polja - Gomba

Gomba, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Promena krova na rezervoaru za razlaganje emulzije oznake E-2002 u glavnoj sabirnoj stanici nafte u Algyő-u

Algyő, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Babócsa, CH- sabirna stanica GB-12/a, promena jednog dela bušotinskih cevi za likvidaciju vode

Babócsa, Mađarska

2010

MOL Nyrt

 Na sabirnoj stanici za naftu BT-2 izgradnja protivpožarne brane i zaštitne jame

Mađarska

2010

MOL Nyrt

Sabirna stanici za naftu u Tóalmásu, u okviru projekta za razvoj polja puštanje u rad bušotine oznake TóD-4

Mađarska

2010

MOL Nyrt

Izvođenje radova na puštanju u rad proizvodne bušotine za gas Túrkeve-Ny13 i Túrkeve-Ny5

Mađarska

2010

Magyar Horizont Energia Kft.

Na sabirnoj stanici Bajcsa CH- montaža nove tehnologije za odorizaciju gasa

Bajcsa, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Pogon za pripremu gasa u Csombárdu, montaža nove tehnologije za odorizaciju gasa

Csombárd, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Sabirna stanica Sávoly DKT-1, proizvodnja slop rezervoara

Sávoly, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Sabirna stanica za naftu, sabirna stanica Gomba, projekat istraživanje polja CS-01, CS-02, FCS-01, oprema za hvatanje tečnosti i za povišenje njihala

Gomba, Mađarska

2010

MOL Nyrt

Podzemno skladište gasa Pusztaederics  - Gasna tehnologija – Merni separator, proizvodnja kliznih jedinica

Pusztaederics, Mađarska

2010

E.ON Földgáz Storage Zrt.

Linde Gáz Zrt. – Mašinski radovi na izradi zatvorenog sistema za prikupljanje destilata

 

2010

Linde Gáz Zrt

Proizvodnja uložaka razmenjivača toplote oznake W11

Szlovákia

2011

TES Armatúry s.r.o.  824 12 Bratislava

Babócsa, pogon za pripremu gasa, proizvodnja hvatača vodenih čepova za separatore

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Proizvodnja trofaznih kliznih separatorskih jedinica za prirodni gas

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Izvođenje građevinskih i mašinskih radova u 1. fazi izgradnje sabirne stanice Túrkeve Ny-5 CH-

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Izvođenje električnihradova i mernih uređaja u fazi II., koji su izmenjeni posle radova izvođenih u fazi I. na sabirnoj stanici u Túrkeve Ny-5 CH

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Sabirna stanica Túrkeve Ny-5, proizvodnja kliznih jedinica za  gasne separatore sa dva  tela

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Podzemno skladište gasa Pusztaederics – zamena snopova cevi razmenjivača toplote

Pusztaederics, Mađarska

2011

E.ON Földgáz Storage Zrt.

Radovi na izvođenju regulacione stanice Babócsa-Fánimajor

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Promena cevovoda na području bušotine

Répcelak, Mađarska

2011

Linde Gáz Zrt

Pogon za gas Ortaháza – proizvodnja snopova cevi za toplotnu operaciju

Ortaháza, Mađarska

2011

Technoszer Kft

Promena snopova cevi kondenzatora

Répcelak, Mađarska

2011

Linde Gáz Zrt

Proizvodnja rezervoara zapremine 50 m3 za slojnu vodu na sabirnoj stanici Déva-2 CH

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Izgradnja pogona za gas u Törökkoppányu

Pakisztán

2011

Winstar Mađarska Kft

Sabirna stanica -Túrkeve Ny-5 CH- izvođenje građevinskih i mašinskih radova izmenjenih u fazi II.

Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

U okviru razvojnog projekta - Tura - S-02 – proizvodnja klizajućih jedinica za separator

Mađarska

2011

MOL Nyrt

Glavni sabirni sistem - Füzesgyarmat CH – instalacija kompresora za podizanje pritiska

Füzesgyarmat, Mađarska

2011

Magyar Horizont Energia Kft.

Izrada neophodne tehnologije za  kontrolu bakljastog separatora glavnog sabirnog sistema za gas i naftu u Algyőu

Algyő, Mađarska

2011

MOL Nyrt

Proizvodnja rezervoara pod pritiskom 4000L/6 bar

Mađarska

2011

Groundfos Manufacturing Hungary Kft.

Sabirna stanica za naftu NLT-3, obnova rezervoara oznake T-203

Mađarska

2011

MOL Nyrt

Proizvodnja kliznih jedinica za stabilizator kondenzanata u okviru projekta za racionalizaciju energije u pogonu za gas u Szanku

Kiskunhalas, Mađarska

2011

MOL Nyrt

Obnova rezervoara oznake  TRV-01  u Algyőu u glavnom sabirnom sistemu

Algyő, Mađarska

2011

MOL Nyrt .

Proizvodnja klizne jedinice za separator na probnoj proizvodnji

Mađarska

2012

Geoinform Kft

Puštanje u rad bušotine za gas oznake Beru-4, proizvodnja i transport sredstava za rad na proizvodnji

Mađarska

2012

MOL Nyrt

Proizvodnja, projektovanje kontejnerske jedinice u pogonu za pripremu gasa

Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Proizvodnja, projektovanje kontejnerske jedinice trofaznog separatora za gas

 

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Proizvodnja klade za transport cevi za bušenje

Mađarska

2012

RIG Service Zrt.

Proizvodnja tehnoloških rezervoara, filtera, separatora za sabirnu stanicu Ócsa T-1, pored delimične rekonstrukcije već postojeće opreme

Ócsa, Mađarska

2012

MOL Nyrt

Montaža portabilne opreme za proizvodnju gasa i proizvodnja uređaja

Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Projektovanje i proizvodnja rezervoara zapremine 60m3 za potrebe proizvodnog sistema CH

Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Razvojni projekat polja Tura – tehnološko-mašinska rekonstrukcija sabirne stanice za naftu Tura

Tura, Mađarska

2012

MOL Nyrt

Sabirna stanica Ócsa, proizvodnja rezervoara zapremine 1,2 m3

Ócsa, Mađarska

2012

IFEX Tűzvédelmi Kft

 Proizvodnja i montaža rezervoara T-20 za kondenzate, slojnu vodu i kliznih jedinica portabilne opreme za proizvodnju gasa

Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Strateško podzemno skladište za gas Szőreg-1, premeštanje kraja  mernog separatora na spoljnim sabirnim stanicama SzBT-2-3-4

Algyő, Mađarska

2012

MOL Nyrt

Jadranski naftovod, Csurgó pumpna stanica oznake 04, promena slop rezervoara, projektovanje, izrada

Csurgó, Mađarska

2012

MOL Nyrt

Sabirna stanica - Túrkeve Ny-5 CH, projektovanje, proizvodnja, izolacija na licu mesta grejnog rezervoara zapremine 60 m3

Túrkeve, Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Gasno polje Mezősas, izrada pomoćnog gasnog sistema

Mađarska

2012

MOL Nyrt

Proizvodnja ciklonskog separatora za prirodni gas

Mađarska

2012

Marketinfo Műszaki és BefektetésivTanácsadó Bt.

Proizvodnja trofaznog „well test“ separatora

Mađarska

2012

Geoinform Kft

Sabirna stanica Túrkeve - Ny-5 CH, proizvodnja klizne jedinice za rezervoar T-20 za kondenzate i slojnu vodu

Túrkeve, Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Rekonstrukcija rezervoara T-1001 na glavnoj sabirnoj stanici za naftu u Kiskunhalasu

Mađarska

2012

MOL Nyrt

Sabirna stanica za gas u Fánimajor, Cameron kompresori, električni radovi i opremanje tehnikom upravljanja

Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Fánimajor, Cameron kompresor, mašinski radovi

Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Proizvodnja tela rezervoara zapremine 40 m3-es

Nagykanizsa, Mađarska

2012

RIG Service Zrt.

Istvándi – puštanje u rad 2 proizvodne bušotine za naftu

Istvándi, Mađarska

2012

Magyar Horizont Energia Kft.

Na sabirnoj stanici za naftu Sávoly DKT-1 rekonstrukcija deemulgatora oznake T-201 i rezervoara za naftu oznake T-203

Sávoly, Mađarska

2013

MOL Nyrt 

Jánosmajor – električno grejanje voda baklje na proizvodnoj bušotini za gas oznake 3.

Jánosmajor, Mađarska

2013

Technoszer Kft

Proizvodnja rezervoara oznake T-52 na sabirnoj stanici CH, Túrkeve- Ny -5

Túrkeve, Mađarska

2013

Magyar Horizont Energia Kft.

Sabirna stanica za naftu, Fánimajor – montaža kotlarnice ugrađene u kontejner koja radi po tehnologiji sabiranja nafte

Istvándi, Mađarska

2013

Magyar Horizont Energia Kft.

Sabirna stanica PEN-101, montaža dovodnih cevi buduće kompresorske tehnologije za podizanje pritiska

Penészlek, Mađarska

2013

GanzAir Kft

Puštanje u rad proizvodne bušotine za gas Tófej-1 u okviru projekta oznake DF-01, proizvodnja hvatača vodenih čepi

Ortaháza, Mađarska

2013

MOL Nyrt

Regulaciona stanica, Babócsa, - gasna tehnologija – promena donje posude glikolskog regeneratora PR, Csombárd – Regulaciona stanica, promena donje posude glikolskog regeneratora PR-100

Babócsa, Mađarska

2013

MOL Nyrt

Sabirna stanica za naftu, Fánimajor, mašinski, elektro radovi i opremanje tehnikom upravljanja, proizvodnja specijalnih uređaja i rezervoara, tehnološko mašinstvo, tehnika upravljanja, snabdevanje električnom energijom, prostorno osvetljenje, zaštita od groma, izvođenje građevinskih radova sa tehnološkim ciljem

Istvándi, Mađarska

2013

Magyar Horizont Energia Kft.

Sabirna stanica oznake Pen -101 montaža kompresora za podizanje pritiska

Penészlek, Mađarska

2013

PetroHungária Kft

Algyő –radovi na montaži glavnog cevovoda na deonici između  SzG-6/A - SzG-6 i promena jednog dela cevovoda starog likvidatora  vode kod SzG-6 u okviru razvojnog projekta polja u Alsópannonu

Mađarska

2013

MOL Nyrt

Montaža cevovoda DN 100 između sabirnih stanica Jánosmajor-2 i Fánimajor

Mađarska

2013

Magyar Horizont Energia Kft.

Linde Gáz Magyarország Zrt. Promena cevi za CO2 i NH3 u Répcelaku

Répcelak, Mađarska

2013

Linde Gáz Magyaroszág Zrt.

Mađarsko-Slovačka interkonekcija, tehnološki radovi na montaži gasovoda  DN800 PN75

Mađarska

2013

Vabeko Kft.

Sabirna stanica za naftu – Gomba, proizvodnja separatora za hvatanje tečnosti

Gomba, Mađarska

2013

MOL Nyrt

Solymár – Pilisvörösvár, izrada trase i izgradnja objekata za tranzitni gasovod DN400

Mađarska

2013

Pannon Nívó Építő Zrt. Aranyhid Konzorcium

Projektovanje i montaža cevovoda DN150 za zapaljive gasove

Répcelak, Mađarska

2013

Linde Gáz Magyaroszág Zrt.

R-67, R-68 Proizvodnja cevovoda pod visokim pritiskom

Mađarska

2013

Rotary Fúrási Zrt.

Renoviranje rezervoara 50 m3 na sistemu za probnu proizvodnju

Mađarska

2013

Geoinform Kft

Remont separatorskih vodova

Mađarska

2013

Rotary Fúrási Zrt.

Izgradnja spojnog voda  proizvodne bušotine Tófej-1

Tófej, Mađarska

2013

MOL Nyrt

Százhalombatta – Szajol, produktovod za hemijsku industrijuDN300

Mađarska

2013

MOL Nyrt

Százhalombatta – Szajol, produktovod za hemijsku industrijuDN300

Mađarska

2013

MOL Nyrt

Yemen blok S-2 Oilfield Habban, sabirne stanice EPF-3 i EPF-4

Yemen

2013 - 2014

OMV Yemen